486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347

486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347