15km - OCC Natation Triathlon

15km - OCC Natation Triathlon