1, z pradmovy skaryny da knihi iskhod : khor a capella / muz. ...... 2

1, z pradmovy skaryny da knihi iskhod : khor a capella / muz. ...... 2