Abraham Fraunce: The Arcadian Rhetorike.

Abraham Fraunce: The Arcadian Rhetorike.