C. O. Beauchemin & fils LAlmanach Du Peuple Illustrae 1889

C. O. Beauchemin & fils LAlmanach Du Peuple Illustrae 1889