17 มิ.ย.2559 - ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

17 มิ.ย.2559 - ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี