06287 Volant plein avec poignée tournante

06287 Volant plein avec poignée tournante