Albanie, Shkoder, 20 Qindtar, 30.1.1920, KM:S173, NEUF

Albanie, Shkoder, 20 Qindtar, 30.1.1920, KM:S173, NEUF