Albanie, Shkoder, 10 Qindtar, 30.1.1920, KM:S172, NEUF

Albanie, Shkoder, 10 Qindtar, 30.1.1920, KM:S172, NEUF